Oczyszczalnie z osadem czynnym, są najnowszymi rozwiązaniami oczyszczania zanieczyszczeń płynnych z budynków mieszkalnych

oczyszczalnia ścieków
Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z najważniejszych elementów polityki ekologicznej a także polityki ekonomicznej kraju, w szczególności po przystąpieniu Polski do UE. Jest to skutek niedostatecznych zasobów wodnych naszego kraju, nadmiernego zużycia wody oraz produkowania ogromnej ilości ścieków.

oczyszczalnia przydomowa
Źródło: klargester.pl
W przypadku większej części obszarów miejskich, problem odprowadzania i wyeliminowania nieczystości płynnych, rozwiązywany jest przez zbiorcze oczyszczalnie ścieków. Natomiast w wielu gminach wiejskich, budowanie systemu odprowadzania i wyeliminowania nieczystości płynnych wciąż jest obecnym i istotnym tematem do rozwiązania w ramach gospodarki wodno-ściekowej. Tereny wiejskie, wyróżniają się w znacznej mierze rozciągniętą zabudową a także nie łatwą topografią terenu.

Dlatego, budowanie zbiorczych oczyszczalni ścieków, jest często nieopłacalne, a nawet nierealne. Wobec tego faktu, dla wielu gmin wiejskich, wyłącznym rozwiązaniem odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków są osobne systemy oczyszczania ścieków jak . Indywidualna oczyszczalnia ścieków odpowiada za oczyszczanie (szczegóły pod adresem http://maragency.pl/kategoria/kraty-schodowe/40) ścieków bytowo-gospodarczych, w stopniu określonym w odpowiednich normach prawnych.

Stworzenie przydomowej oczyszczalni ścieków, niesie ze sobą wysokie koszty finansowe w porównaniu do zbiornika bezodpływowego. Zbiornik bezodpływowy jest rozwiązaniem lepszym z punktu widzenia ekologicznego. Zbiornik bezodpływowy daje możliwość osiągnięcia wysokiego stopnia odprowadzania nieczystości płynnych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Autor: wfeiden
Źródło: http://www.flickr.com/

Na rynku istnieje parę rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków – oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, z filtrem piaskowym, gruntowo-roślinne, z osadem czynnym oraz ze złożem biologicznym tzw. oczyszczalnie ekologiczne. Obiekty te mogą zaspakajać potrzeby do 50 mieszkańców. Najistotniejszym wskaźnikiem wyboru rozwiązania technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków, musi być jednak aspekt pro środowiskowy, czyli efektywne oczyszczanie (więcej tutaj: http://www.maragency.pl/kategoria/kraty-schodowe/krata-szczelinowa-blt/87/) ścieków, tak aby środowisko, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, zostało w stanie nietkniętym. Montowanie należy zlecić doświadczonej firmie instalatorskiej, która zapewni precyzyjne wykonanie oczyszczalni i właściwy jej rozruch. Producent biologicznych oczyszczalni ścieków zadbał o prostotę ich obsługi i rzadkie, nie częściej aniżeli raz na 6 miesięcy przeglądy.